Skip to content

Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Látogatóknak arrow Felvételizőknek arrow Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) részletes leírás

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk Önt, hogy Intézetünk honlapja kari integráció miatt a továbbiakban a gk.szie.hu oldalon érhető el, ugyanakkor az Intézet régi honlapjának karbantartása befejeződött.

 
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) részletes leírás PDF Print E-mail

1. Az alapszak megnevezése: ápolás és betegellátás

2. Az alapszakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
szakképzettség: ápoló  (megjelölve a szakirányt)
választható szakirány: ápoló
a szakképzettség angol nyelvű megjelölés: nurse

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. Képzési ág: egészségtudományi

5. A képzési idõ félévekben: 8 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kreditpontok száma: 240 kreditpont

6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 25 kreditpont;
6.2 A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditpont: 110 kreditpont;
6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ minimális kreditpontok: 12 kreditpont;
6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 20 kreditpont;
6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális kreditpont: 95 kreditpont;
6.6 Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzésben szerezhetõ minimális kreditpont: -

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmérõl és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelõzõ, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelõsséggel részt venni. Kellõ ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történõ folytatásához.

Közös kompetenciák az ápolás és betegellátás alapszakon
Az alapfokozattal rendelkezõ szakemberek ismerik:

 • az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságait;
 • az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának tudományos alapjait az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti felépítését, informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, közép- és hosszútávú célkitûzéseit,
 • saját szakterületükön a menedzsment feladatokat,

képesek:

 • részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi szintjén a megelõzõ, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban;
 • szükség esetén elsõsegélynyújtást biztosítani és a szakképzettségének megfelelõ intézkedést hozni,
 • egészségnevelõ feladatok ellátására, továbbá az informatikai eszközök és módszerek alkalmazására, továbbá a dokumentációs feladatok ellátására;
 • önálló és szakmai csoportban munkaszervezésre, munkavégzésre interperszonális kapcsolatok kialakítására és fenntartására;
 • saját szakterületükön összefüggések felismerésére, az eredmények, tapasztalatok értékelésére, valamint az elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre;
 • személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerûen tudatos fejlesztésére.

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon ismerik:

 • az egészségügyi és szociális intézményrendszert,
 • az egészséges szervezet mûködését, az egészségkárosodások etiológiai tényezõit, megelõzésük lehetõségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzõit, patomechanizmusát,
 • a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket,
 • a gyakoribb betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetõségét,
 • a betegellátás (gondozás) során elõforduló nosocomialis ártalmakat, a megelõzés és az elhárítás módjait, valamint a higiéné szabályait.

Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon alkalmasak:

 • segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében,
 • a beteg (gondozott) sajátos szükségleteinek a feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történõ szakszerû feladatellátásra,
 • együttmûködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában,
 • az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására,
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erõforrások feltárására, felhasználására.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

alapozó ismeretek: 30-35 kreditpont
etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi mûszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia-elsõsegélynyújtás, toxikológia;

szakmai törzsanyag: 55-65 kreditpont
a, egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia,

b, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiséglélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;

differenciált szakmai anyag: 110-130 kreditpont

 • ápoló szakirány: alapellátás, aneszteziológia, belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, geriátriai, intenzív terápia, neurológia, pszichiátria, sebészet, szülészet-nõgyógyászat és mindezek ápolástana, valamint közösségi ápolástan, krónikus beteg ápolástana

9. Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés a gyakorlati órákat és a külsõ szakmai területeken végzett 1-4 hetes, valamint az összefüggõ, komplex, irányított 14-15 hetes szakmai gyakorlatokat foglalja magában.

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szak rövid leírása

Tájékoztató a felvi.hu oldalán

 

 
< Prev   Next >

Közösség

Egészségtudományi Campus Facebook oldala

Bejelentkezés

Miért nem tudok belépni?

Látogatók

No Users Online

Fényképalbum

Golyabal2008 249
Golyabal 26
Golyabal 99